Правила проведення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
16.10.2013  № 1437

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2013 р.
за № 1846/24378

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»


I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» (далі - Конкурс).
2. Конкурс проводиться з метою популяризації і поглиблення знань з інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій серед учнів,
поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.
3. Основними завданнями Конкурсу є:
підвищення рівня комп’ютерної грамотності учнів;
впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в організацію навчального процесу та позакласної роботи;
ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою з цих галузей знань;
активізація творчої діяльності вчителів.
II. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі мають право брати участь учні 2-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - Учасники Конкурсу).
2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
III. Організація, умови, строки проведення Конкурсу
1. Організація і проведення Конкурсу забезпечуються Організаційним комітетом (далі - Оргкомітет), визначеним Міністерством освіти і науки України.
Для безпосереднього забезпечення проведення Конкурсу в регіонах Оргкомітетом створюється Координаційна рада Конкурсу, до якої входять представники Оргкомітету, Міністерства освіти і науки України та/або Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, регіональні координатори Конкурсу (координатор в Автономній Республіці Крим, обласні координатори, міські координатори в містах Києві та Севастополі), представники громадських організацій (за згодою), інші особи, запрошені Оргкомітетом.
До повноважень Оргкомітету належать:
визначення структури завдань, часу, який надається для їх виконання, критеріїв оцінювання тощо;
визначення дати проведення Конкурсу;
організація перевірки робіт Учасників Конкурсу;
оприлюднення результатів Конкурсу і визначення його переможців;
опрацювання зауважень учасників щодо проведення Конкурсу та його завдань;
координація та виготовлення матеріалів Конкурсу (у вигляді видання інформаційних вісників, посібників, науково-популярних видань, статей, відеоматеріалів, компакт-дисків тощо), розміщення таких матеріалів у мережі Інтернет тощо;
підготовка та подання пропозицій до Міжнародного оргкомітету BEBRAS для формування банку завдань Конкурсу;
проведення семінарів та нарад Координаційної ради з метою підбиття підсумків та підготовки до наступного Конкурсу;
проведення для педагогічних працівників та учнів інших наукових, методичних та освітніх заходів, пов’язаних з Конкурсом.
2. Конкурс проводиться щороку в листопаді на добровільних засадах.
Учасники Конкурсу виконують завдання, складені на основі пропозицій країн - учасників Конкурсу, розроблених та затверджених на щорічній Міжнародній конференції спільноти BEBRAS.
Завдання, які пропонуються від України, розробляються та затверджуються на семінарі (нараді) Координаційної ради.
Зміни до завдань, прийнятих Міжнародною конференцією спільноти BEBRAS, вносяться Координаційною радою за попередньою згодою з Міжнародним оргкомітетом BEBRAS.
Перелік завдань для проведення Конкурсу в Україні затверджується Оргкомітетом Конкурсу.
Регіональні координатори (координатор в Автономній Республіці Крим, обласні координатори, міські координатори в містах Києві та Севастополі) реєструються Оргкомітетом Конкурсу.
Для участі в Конкурсі у встановлені Оргкомітетом строки та у визначеній ним формі регіональні координатори подають до Оргкомітету зведені заявки на участь у Конкурсі.
Не менше ніж за день до початку Конкурсу Оргкомітет надсилає координаторам закодований пакет (файл) із завданнями Конкурсу та необхідні інструкційні та інформаційні матеріали.
Пароль до пакета кожен учень отримує не більше ніж за 2 хвилини до початку Конкурсу.
Місцеві координатори Конкурсу за дорученням Оргкомітету реєструються регіональними координаторами. Діяльність місцевого координатора може охоплювати один або декілька навчальних закладів.
Для участі в Конкурсі кожен бажаючий реєструється в місцевого координатора, який виконує організаційні заходи щодо проведення Конкурсу в даному навчальному закладі.
Регіональні координатори організовують збір заявок на участь у Конкурсі від місцевих координаторів.
У навчальному закладі Конкурс організовує та проводить місцевий координатор разом із вчителями інформатики, іншими педагогічними працівниками (за згодою).
IV. Зміст і структура завдань
1. Учасникам Конкурсу пропонуються завдання двох типів:
тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;
інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій на комп’ютері.
2. Кількість завдань та час виконання завдання для кожної вікової групи Учасників Конкурсу визначає Оргкомітет.
3. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної кількості балів, набраних Учасником Конкурсу. Кількість балів за кожне завдання та порядок нарахування цих балів визначає Оргкомітет у правилах проведення чергового Конкурсу.
4. Оргкомітет Конкурсу приймає від координаторів, учителів, вчених, методичних працівників, представників громадськості пропозиції щодо формування основного завдання та правил Конкурсу на наступний рік. До формування переліку завдань Конкурсу запрошуються досвідчені вчителі, науковці, інші кваліфіковані фахівці (за згодою). Прізвища, імена, по батькові авторів завдань зазначаються в інформаційних матеріалах.
V. Порядок проведення Конкурсу
1. Підготовчий етап:
Оргкомітет щороку надсилає регіональним координаторам необхідні інформаційно-методичні матеріали для організації Конкурсу (плакати, інструкції, іншу друковану продукцію, електронні матеріали тощо);
регіональні координатори разом з місцевими координаторами розповсюджують інформацію про Конкурс, проводять відповідні семінари, бесіди, консультації для Учасників Конкурсу, учителів, батьків, надають демонстраційні версії матеріалів Конкурсу.
Про початок Конкурсу Оргкомітет повідомляє на офіційному сайті Конкурсу.
2. Конкурс проводиться протягом одного дня для всіх навчальних закладів України, які подали заявки, за однаковими завданнями для даної вікової групи Учасників Конкурсу;
місцеві координатори Конкурсу в навчальному закладі отримують закодовані електронні пакети (файли) із завданнями та паролі до них не пізніше ніж за день до проведення Конкурсу;
місцеві координатори Конкурсу встановлюють закодовані пакети на всіх комп’ютерах, призначених для виконання завдання, за один день до початку Конкурсу і перевіряють їх цілісність;
пароль не оприлюднюється до початку проведення Конкурсу;
Учасники Конкурсу отримують пароль безпосередньо перед початком Конкурсу.
Координатор відповідного рівня забезпечує дотримання правил проведення Конкурсу, встановлених цим Положенням.
Перед початком Конкурсу місцевий координатор проводить детальний інструктаж для Учасників Конкурсу щодо заповнення анкети учасника та роботи з пакетом завдань.
Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно.
Час початку і час завершення роботи над завданнями фіксується автоматично.
Час на відкриття пакета, введення пароля та заповнення анкети не входить до часу, виділеного на виконання завдання Конкурсу.
Кожен Учасник Конкурсу після завершення Конкурсу подає свій автоматично сформований файл відповідей місцевому координатору.
Файли відповідей усіх Учасників Конкурсу та звітні матеріали передаються регіональному координатору в день проведення Конкурсу місцевими координаторами.
Регіональний координатор відповідно до інструкцій, наданих Оргкомітетом, формує електронний пакет, який передається Оргкомітету для перевірки та обробки.
Учасники Конкурсу та їхні батьки (особи, що їх замінюють) після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками виконаних робіт, здійсненими Оргкомітетом.
VI. Підбиття підсумків Конкурсу
1. Результати Конкурсу затверджуються протокольним рішенням Оргкомітету.
2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Конкурсу не пізніше ніж через вісім тижнів після його проведення. Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України також можуть розміщувати підсумкові матеріали Конкурсу на своїх офіційних сайтах.
3. Звіти за результатами Конкурсу подаються до Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації, фахових виданнях, надсилаються в інститути післядипломної педагогічної освіти для опрацювання, обговорення та практичного використання.
VII. Апеляція та громадський контроль
1. Оргкомітет Конкурсу у разі наявності апеляційних заяв створює апеляційну комісію, уповноважену розглядати апеляційні заяви Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати Міністерство освіти і науки України про свої висновки щодо обґрунтованості поданих апеляцій.
2. Апеляційна заява подається Учасником Конкурсу за поштовою адресою, вказаною на офіційному сайті Оргкомітету, не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу.
3. Апеляційна комісія розглядає апеляційні заяви Учасників Конкурсу в строк не більше трьох робочих днів з дати отримання апеляційної заяви, приймає свої рішення більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.
4. Про висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, Учасник Конкурсу, який подавав заяву, повідомляється у триденний строк з дати прийняття рішення. Протоколи передаються до Оргкомітету протягом двох робочих днів після завершення роботи комісії для прийняття та затвердження результатів.
5. Координатори Конкурсу можуть залучати до спостереження за дотриманням правил проведення Конкурсу батьків Учасників Конкурсу (за згодою), представників громадських організацій (за згодою), представників засобів масової інформації (за згодою) (далі - Спостерігачі). Пропозиції та зауваження Спостерігачів щодо організації та проведення Конкурсу координатор надсилає до Оргкомітету.
VIII. Відзначення Учасників Конкурсу
1. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в навчальному закладі.
2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу та інформаційні матеріали Конкурсу у формі, визначеній Оргкомітетом.
3. Підсумки Конкурсу підбиваються по кожному класу окремо і сертифікати розподіляються за сумарною кількістю набраних балів:
сертифікат «Відмінний результат» отримують 12,5% Учасників Конкурсу;
сертифікат «Добрий результат» отримують 37,5% Учасників Конкурсу;
сертифікат «Учасник конкурсу» отримують всі решта 50 % Учасників Конкурсу.
4. На місцевому рівні (у тому числі на рівні окремого навчального закладу) Учасники Конкурсу можуть відзначатися іншими заохочувальними нагородами (наприклад, за абсолютний результат, за правильне розв’язання окремих складних задач тощо).
IX. Фінансування Конкурсу
Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.